رباط مدل با محور شنی


رباط مدل تانک مجهز به wifi و بازو دقیق به کمک سروو موتور (servo motor) . به کمک سیستم محور شنی میتوان از موانع سخت و مشکل عبور کند . برای کنترول این مدل میتوان از طریق اپ آنروید و یا ویندوزی آن را کنترول کرد . برای کنترول موتور ها از درایور L298  استفاده شده که جریان ۲A تحمل میکند . وبرای کنترول بیسیم از ESP8266  استفاده شده

سورس میکرو به زبان های

BASCOM – AVR CodeVisionAVR – Arduino

به همراه PCB  در Altium

برنامه آنروید با Android Stadio

مهندس سجاد علی نیا ۰۹۳۰۴۹۰۷۵۲۲